V této části naleznete odpovědi na nejčastější otázky a rady vztahující se k jednání zastupitelstva. Některé články čerpají ze stránek www.frankbold.org, jsou jejich doslovných přepisem a uvádějí odkaz na zdroj. Na stránkách www.frankbold.org také naleznete více článků a podrobností věnujících se státní správě a samosprávě.

 

Frank Bold

Frank Bold není provozovatelem této poradenské sekce.

Autor: Frank Bold

Požádali jsme zastupitelstvo podle § 16 zákona o obcích o projednání otázky vyčistění potoka, který protéká obcí. Na žádost jsme neobdrželi žádnou odpověď.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Zastupitelstvo obce tvrdí, že se jejich zasedání může jako veřejnost účastnit maximálně 6 občanů. Odůvodňuje to omezenou kapacitou sálu, která vyplývá z kolaudačního souhlasu. Je to v souladu se zákonem?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

O čem zastupitelstvo rozhoduje? Zastupitelstvo má pravomoc rozhodovat o zásadních otázkách při řízení života v obci. Například:

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

V minulosti bylo možné, v části zasedání zastupitelstva nazvané Diskuse, aby se občané zeptali na cokoli, co je zajímalo. Následně však byl tento bod zasedání zastupitelstva vypuštěn a projednávají se tedy jen ty body programu, které byly schváleny už před jeho zahájením.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Máme při veřejných schůzích zastupitelstva obce právo diskutovat k jednotlivým bodům programu nebo musíme čekat až na závěrečnou diskusi? Pokud nás zastupitelstvo nechce nechat diskutovat, je to protizákonné?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Podle starosty se k bodům programu mohu vyjádřit až na závěr zasedání zastupitelstva, ne průběžně. Navíc jen k těm bodům, o kterých zastupitelstvo hlasuje. Má pravdu?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Je možné se obrátit v rámci žádosti o informace na jednoho zastupitele namísto na zastupitelstvo jako celek?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Zastupiteli byly od zaměstnanců obecního úřadu poskytnuty informace, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Může zastupitel tyto informace dále šířit?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Podali jsme žádost o projednání určité otázky na zastupitelstvo a přiložili podpisy 0,5 % občanů obce. Zastupitelé tuto otázku sice zařadili na program, ale následně na začátku projednání tento bod odložili. Má se o něm tak rozhodovat na zastupitelstvu, které proběhne víc než 90 dnů po podání naší žádosti.  Smí tak zastupitelstvo postupovat?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Je stanoven den konání zastupitelstva a stanoven program. V den konání zastupitelstva starostka přečte program jednání, její strana která má většinu program neodsouhlasí a potom ukončí jednání  zastupitelstva a to se děje opakovaně. Lze se proti tomu nějak bránit?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Porušuje zastupitel zákon, pokud před schvalováním dotace v zastupitelstvu neoznámí svůj možný střet zájmů? Měl by střet zájmů oznámit i zastupitel, který je pouze řadovým členem organizace, o jehož záležitostech se jedná?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Setkali jste se s tím, že jste si chtěli pořídit zvukový nebo obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva a nebylo vám to umožněno? Byli jste vyzváni pod hrozbou uložení pokuty nahrávání zanechat či dokonce vykázáni z jednací síně? Jak je nahrávání zastupitelstva řešeno z pohledu GDPR?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

1. Jaký konkrétní předpis dovoluje (nezakazuje) natáčení videa na veřejné schůzi zastupitelů obce? Zasekli jsme se u výkladu "práva na ochranu osobnosti" speciálně definici toho, co je a co není "projev osobní povahy“.
2. V jednacím řádu zasedání zastupitelstva nemáme uvedeno, že budeme zaznamenávat hlasování jednotlivců do zápisu ze schůze. Můžeme toto hlasování jednotlivců zveřejnit jako občané, pokud si jednotlivé hlasy při hlasování zjistíme?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Pokud vás zastupitel obce, úředník, starosta nebo jiná veřejně činná osoba vyzve, abyste ukončil pořizování záznamu veřejného jednání (zasedání zastupitelstva, jednání ve správním řízení apod.), můžete:

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Jedním z užitečných nástrojů, jak šířit informace o dění ve vaší obci je pořizování záznamů ze zasedání zastupitelstva. Záznamy ocení především lidé, kteří kvůli jiným povinnostem nemohou přímo na zasedání přijít, například proto, že zasedání často probíhají v brzkých odpoledních hodinách, kdy jsou lidé ještě v práci.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Pořizovat nahrávky např. z veřejného zasedání zastupitelstva nebo ústního jednání ve správním řízení je dovoleno. Nahráváním můžete přispět k transparentnosti výkonu veřejné moci. (1)

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Dne 25. května 2018 vešlo v účinnost tzv. GDPR[1] (General Data Protection Regulation - obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v současné době představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

... číst celý článek