Zdrojem některých textů zákonů, vyhlášek, nařízení, usnesení popřípadě metodik jsou Zákony pro lidiMinisterstvo vnitra České republikySvaz měst a obcí České republiky.

Příručka pro člena zastupitelstva obce 2018

Metodiky a stanoviska

Ministerstvo vnitra ČR - Stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy

2008/05 - Právo občana požadovat projednání radou nebo zastupitelstvem

2008/06 - Právo občana podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty

2009/02 - Právo občana vyjádřit se na zastupitelstvu

2009/07 - Převedení záležitostí rady obce

2009/17 - Rozhodnutí o povolení zřízení vyhrazeného parkování

2009/43 - Vymezení veřejného pořádku

2009/51 - Přijímání usnesení

2010/08 - Vykázání zastupitele z jednání zastupitelstva

2010 - Podání ve veřejné správě

2011/08 - Vyloučení zastupitele z hlasování pro střet zájmů

2012/01 - Zveřejňování poskytnuté informace

2015/01 - Lhůta pro projednání záležitosti

2016/01 - Právo člena zastupitelstva na informace

2017/02 - Vyřizování elektronicky učiněných podání

2017/03 - Veřejné zakázky malého rozsahu

2018/03 - Kontrola jako postup před zahájením správního řízení

2019/03 - Ochrana osobních údajů a kontrola

2019/11 - K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Ministerstvo vnitra ČR - Metodická doporučení, právní výklady

2009/01 - Jednací řády zastupitelstev obcí

2009/03 - Výbory a komise orgánů

2009/10 - Dílčí aspekty související se zasedáním zastupitelstev obcí

2013/01 - Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí

2013/11 - Povinnosti obcí stanovené zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

2015/03 - Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí – místní poplatky, poplatek za komunální odpad

2018/06 - Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí - obecná část

2019/08 - Výbory a komise orgánů územních samosprávných celků

2019/11 - Metodický materiál k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku ze psů

2020/01 - Právní výklad k zákonnému zmocnění k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

 

Ministerstvo vnitra - Ostatní metodiky

Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby

Metodika evidence spisů ve správním řízení a způsob předávání spisů mezi správními orgány

Metodický pokyn k elektronickým podpisům a pečetím pro veřejnoprávní původce ze dne 12. 4. 2019