Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 5. 7. 2020 

Průběh realizace rekonstrukce šaten a hřiště, navýšení původní smluvní ceny, další práce objednávané mimo zakázku a nakonec pronájem zrekonstruovaných šaten a hřiště a jeho nepřístupnost veřejnosti v nás vyvolaly pochybnosti o tomto projektu.

Proto jsme požádali o poskytnutí informací. S ohledem na to, že se jedná o rozsáhlou dokumentaci, vyšli jsme obecnímu úřadu vstříc tím, že nepotřebujeme žádné kopie dokumentů, výpisy, přehledy apod., tedy nechtěli jsme zatěžovat "pracovníky" obecního úřadu, ale že nám stačí předložit dokumenty, my si je prohlédneme a případně pořídíme fotokopii. Na to, s jakými obstrukcemi obecního úřadu jsme se museli potýkat, se podívejte do přiložených dokumentů. Na stížnost na postup obecního úřadu jsme podali stížnost ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. O jeho nepodjatosti nebo znalosti by se dalo s úspěchem pochybovat.

V rozhodnutí KÚ SčK ze dne 1. 8. 2019 Mgr. Jiřina Humlová za odbor pověřená oprávněná úřední osoba mj. uvádí "Rozhodující je skutečnost, že InfZ nezná vyřízení žádosti nahlížením do dokumentace, ... Odvolací orgán dává za pravdu povinnému subjektu v tom, že žádost o informace nebyla jasná a že ji žadatelé neupřesnili."

A co o způsobech poskytování informace říká zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v § 4a, Poskytování informací na žádost, odst. 2?

"Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti, zejména ... d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,"

Co více dodat.

Pořízenou dokumentaci ještě stále zpracováváme, ale už v průběhu nahlížení do dokumentů jsme zjistili, že chybí některé dokumenty (odkazy na ně jsme našli na jiných dokumentech), že korespondence s uchazeči výběrového řízení není řádně zaevidována ve spisové službě a další. Ještě v průběhu nahlížení do dokumentů jsme požádali obecní úřad o předložení chybějících dokumentů.

Odpověď nás překvapila. "Vámi požadované doklady se nepodařilo dohledat a tak jsme si je vyžádali od dotčených orgánů, které nám je zatím nedoručily.", píše starosta Pavel Hubený v odpovědi ze dne 25. 7. 2019. Těmi "dotčenými orgány" jsou dodavatelé, firmy, které zakázku plnily. Takže např. protokoly o předání a převzetí díla nebo soupis vad a nedodělků hledá starosta Pavel Hubený u dodavatelů! V době, kdy čtete tento článek nám je stále neposkytl. Požádali jsme tedy o ně znovu.

Postupně budeme zveřejňovat dokumenty, které budou z našeho pohledu něčím "zajímavé".

A abychom věděli, jaké dokumenty vůbec existují, požádali jsme o výpis z evidence vedené obecním úřadem ve spisové službě. Pracnost? Je-li evidence vedena v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a souvisejícími zákony a vyhláškami, pak pracnost i s odpovědí (vytvoření odpovědního dopisu, uložení ve formátu PDF/S, podepsání elektronickým podpisem nebo opatření pečetí, zaevidování ve spisové službě, export spisů (nebo typových spisů) ze systému elektronické spisové služby a jejich obsahu, přiložení datové věty vzniklé exportem ze systému elektronické spisové služby k odpovědi, odeslání do datové schránky) nepřesáhne 15 minut.

Dočkali jsme se odpovědi. Prý jsme již o tyto informace žádali a dostali je. V žádném z obecním úřadem předložených dokumentech nebyl uveden soupis dokumentů, předložené dokumenty byly rozděleny a svázány v několika deskách a většina z nich nebyla označena tak, aby bylo zřejmé, že patří k jedné věci a nebyla označena ani číselnou řadou, aby bylo možné poznat, že jsou to všechny dokumenty. Nezbylo nám nic jiného, než podat stížnost. Na vyřízení si počkáme nejpozději do 26. 3. 2020.

Tak jsme si počkali! Sice ne do 26. 3. 2020, tedy do termínu, kdy byl OÚ povinen odpovědět, ale do 28. 4. 2020 (o měsíc později), KÚ SčK rozhodl, že OÚ je povinen do 15 dnů informace poskytnout nebo odmítnout žádost. Je smutné, že KÚ SčK připouští možností odmítnutí žádosti o poskytnutí informací porušení zákonného termínu, ale na to se zeptáme ředitele KÚ SčK (a ministerstva vnitra). A třeba i na to, co udělá s tím, že OÚ ani na výzvu nezaslal požadované podklady v určeném termínu, že poslal naše veškeré žádosti, a nikoli pouze předmětné, že je neodeslal pod číslem jednacím, to znamená, že opět o tom není nikde ani zmínka (jako o spoustě dalších dokumentů a rozhodnutí obecního úřadu). No a uvidíme, jak dlouho ještě bude KÚ SčK vycházet vstříc Pavlu Hubenému.

Starosta Pavel Hubený nerespektuje rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, který mu uložil zjednat nápravu. Přitom co je jednodušší, než z informačního systému spisové služby vyexportovat údaje o spisu a v něm vedených dokumentech. Pročpak asi tento jednoduchý úkon, který i s odpovědí nezabere více neř 10 minut? Buď nechce poskytovat žádné informace o dění na obecním úřadu, nebo je v dokumentech na obecním úřadě takový nepořádek, že není o nich vůbec přehled. Nezbylo nám nic jiného, než 15. 5. 2020 poslat stížnost na nezjednání uložené nápravy KÚ SčK.

Ještě téhož dne jsme obdrželi "Vyřízení stížnosti", které ale žádným vyřízením není, pouze je opět ze strany starosty Pavla Hubeného snůškou útoků a osočování.

Chybějící dokumenty (např. soupis vad a nedodělků rekonstrukce hřiště a šaten, které jsme 16. 7. 2019  na obecním úřadu nenašli, nám nebyly do 18. 5. 2020 po 10 měsících předloženy. Podali jsme tedy stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

A stále jsme se ničeho nedočkali. 11. 6. 2020 jsme podali Krajskému úřadu Středočeského kraje Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.

KÚ SčK zaslal 3. 7. 2020 urgenci předložení spisu. Jak vidno, z dodržování zákonů si Pavel Hubený nic nedělá.

Žádost o informace I.

Odpověď obecního úřadu I.

Žádost o informace - upřesnění II.