Proč jsme podali žádost o informace

 Aktualizováno 5. 7. 2020 

Průběh realizace kanalizace, navýšení původní smluvní ceny, připojování nemovitostí bez podepsané smlouvy o odvádění odpadních vod, nátlak ze strany obecního úřadu, snaha podepřít jej obecně závaznou vyhláškou o poplatku za zhodnocení pozemku a v neposlední řadě poruchovost domovních čerpacích jímek v nás vyvolaly pochybnosti o tomto projektu.

Proto jsme požádali o poskytnutí informací. S ohledem na to, že se jedná o rozsáhlou dokumentaci, vyšli jsme obecnímu úřadu vstříc tím, že nepotřebujeme žádné kopie dokumentů, výpisy, přehledy apod., tedy nechtěli jsme zatěžovat "pracovníky" obecního úřadu, ale že nám stačí předložit dokumenty, my si je prohlédneme a případně pořídíme fotokopii. Na to, s jakými obstrukcemi obecního úřadu jsme se museli potýkat, se podívejte do přiložených dokumentů. Na postup obecního úřadu jsme podali stížnost ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. O jeho nepodjatosti nebo znalosti by se dalo s úspěchem pochybovat.

V rozhodnutí KÚ SčK ze dne 1. 8. 2019 Mgr. Jiřina Humlová za odbor pověřená oprávněná úřední osoba mj. uvádí "Rozhodující je skutečnost, že InfZ nezná vyřízení žádosti nahlížením do dokumentace, ... Odvolací orgán dává za pravdu povinnému subjektu v tom, že žádost o informace nebyla jasná a že ji žadatelé neupřesnili."

A co o způsobech poskytování informace říká zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v § 4a, Poskytování informací na žádost, odst. 2?

"Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti, zejména ... d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,"

Co více dodat.

Pořízenou dokumentaci ještě stále zpracováváme, ale už v průběhu nahlížení do dokumentů jsme zjistil některé nesrovnalosti, např. že korespondence s uchazeči výběrového řízení v jeho průběhu není řádně zaevidována ve spisové službě a další. Postupně budeme zveřejňovat dokumenty, které budou z našeho pohledu něčím "zajímavé".

A abychom věděli, jaké dokumenty vůbec existují, požádali jsme o výpis z evidence vedené obecním úřadem ve spisové službě. Pracnost? Je-li evidence vedena v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a souvisejícími zákony a vyhláškami, pak pracnost i s odpovědí (vytvoření odpovědního dopisu, uložení ve formátu PDF/S, podepsání elektronickým podpisem nebo opatření pečetí, zaevidování ve spisové službě, export spisů (nebo typových spisů) ze systému elektronické spisové služby a jejich obsahu, přiložení datové věty vzniklé exportem ze systému elektronické spisové služby k odpovědi, odeslání do datové schránky) nepřesáhne 30 člověkominut.

Dočkali jsme se odpovědi. Prý jsme již o tyto informace žádali a dostali je. V žádném z obecním úřadem předložených dokumentech nebyl uveden soupis dokumentů, předložené dokumenty byly rozděleny do šanonů, nebylo uvedeno, jaké dokumenty jsou v šanonu (soupis dokumentů, jinak šanon byl nadepsán) a většina dokumentů nebyla označena tak, aby bylo zřejmé, že patří k jedné věci a nebyla označena ani číselnou řadou, aby bylo možné poznat, že jsou to všechny dokumenty. Nezbylo nám nic jiného, než podat stížnost. Na vyřízení si počkáme nejpozději do 28. 3. 2020.

Tak ne. Budeme čekat ještě dále. Na stížnost, jako obvykle, nikdo nereaguje, že je obecní úřad povinen postoupit stížnost nadřízenému orgánu (KÚ SčK), s tím si starosta Pavel Hubený hlavu neláme. Vždyť on rozhoduje, který zákon se mu hodí a jehož dodržování bude vymáhat jakýmkoliv způsobem, počínaje pomluvami v Jedovaté slině (pardon, Hudlickém zpravodaji) nebo ve správním řízení. I když i tady odvolání nepostoupí KÚ SčK, tedy tak, jak je povinen. Nezbylo nám tak nic jiného, než poslat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti na KÚ SčK.

KÚ SčK zaslal 3. 7. 2020 urgenci předložení spisu. Jak vidno, z dodržování zákonů si Pavel Hubený nic nedělá.

Žádost o informace I.

Odpověď obecního úřadu I.

Žádost o informace - upřesnění II.