Proč jsme oznámili podezření z přestupku místostarosty Rudolfa Hrkala

 Aktualizováno 22. 6. 2020 

Zastupitelstvu obce Hudlice byl na jeho jednání 18. 12. 2018 předložen návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hudlice pro rok 2019 pro TJ Sokol Hudlice, jehož je Rudolf Hrkal starostou, ve výši 310 000 Kč. Před zahájením jednání měl místostarosta Rudolf Hrkal oznámit, že je ve střetu zájmů, protože skutečnosti nasvědčovaly, že jeho podíl na projednávání a rozhodování této záležitosti v zastupitelstvu obce znamená výhodu pro něj samotného nebo TJ Sokol Hudlice, kterou zastupuje.

Co o tom říká zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), § 83, odst. 2:

"Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat." 

Problematice se věnuje také poradna v článku Musí zastupitel při projednávání dotací oznámit svůj možný střet zájmů?

Tuto povinnost nesplnil, a proto jsme na možné podezření ze spáchání přestupku proti zákonu upozornili Městský úřad Beroun.

Když jsme po čase se zeptali na výsledek, bylo nám sděleno, že "jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.".

Po konzultaci s Oživení o.s. jsme se obrátili na MÚ Beroun se žádostí o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Dostali jsme odpověď od Mgr. Elišky Třískové z MÚ Beroun, že "věc byla odložena, jelikož odpovědnost za přestupek dne 18. 12. 2019 zanikla."  V dalším kroku jsme se zeptali, jaké kroky v této věci učinili od dne obdržení podnětu.

Správní orgán (MÚ Beroun) požádal dne 21.10.2019 o součinnost Obecní úřad Hudlice, a dále svou žádost o součinnost správní orgán u Obecního úřadu Hudlice urgoval dne 11.12.2019.

Ani tak se nedočkal součinnosti. Obecní úřad v čele se starostou Pavlem Hubeným vědomě kryl přestupek místostarosty Rudolfa Hrkala. Neposkytnutím součinnosti došlo k promlčení přestupku uplynutím lhůty 1 roku od spáchání přestupku. Rudolf Hrkal si je velmi dobře vědom, že se přestupku dopustil. Před hlasováním o poskytnutí dotací o rok později se už přiznal, že je ve střetu zájmů.

Obdobný případ se stal i na Magistrátu města Prostějov (Aktivista Čech vyhrál další spor s politiky, podle soudu porušili zákon, zdroj www.idnes.cz).

Oznámení podezření ze spáchání přestupku proti zákonu

Urgence MÚ Beroun

Odpověď MÚ Beroun na urgenci

Žádost o poskytnutí informace (1)

Odpověď MÚ Beroun (1)

Žádost o poskytnutí informace (2)

Odpověď MÚ Beroun (2)