V této části naleznete odpovědi na nejčastější otázky a rady vztahující se k zejména samosprávě, ale také státní správě. Některé články čerpají ze stránek www.frankbold.org a Oživení.cz, jsou jejich doslovných přepisem a uvádějí odkaz na zdroj. Na stránkách www.frankbold.org a Oživení.cz také naleznete více článků a podrobností věnujících se státní správě a samosprávě.

Frank Bold  
Frank Bold není provozovatelem této poradenské sekce.   Oživení.cz není provozovatelem této poradenské sekce.

Autor: Oživení.cz

Při prošetřování stížností se bezprostředně uplatní zásada povinnosti zjistit stav věci v rozsahu, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3). Správní orgán na základě vlastního uvážení určí, jaké podklady jsou pro naplnění této zásady nezbytné.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Stejně tak může tato oprávnění vykonávat i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu (pokud to umožňuje nějaká mezinárodní smlouva). Některá práva mají taky lidé, kteří vlastní v obci nemovitost.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Pořizovat nahrávky např. z veřejného zasedání zastupitelstva nebo ústního jednání ve správním řízení je dovoleno. Nahráváním můžete přispět k transparentnosti výkonu veřejné moci. (1)

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Setkali jste se s tím, že jste si chtěli pořídit zvukový nebo obrazový záznam z ústního jednání, postupu policie či soudního jednání a nebylo vám to umožněno? Zde najdete argumenty pro umožnění takového nahrávání.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Zastupiteli byly od zaměstnanců obecního úřadu poskytnuty informace, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Může zastupitel tyto informace dále šířit?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Jedním z důležitých úkolů státní správy je hospodaření s veřejnými penězi. Obce, kraje i stát, případně jimi zřízené nebo dotované organizace mohou kupovat zboží, služby nebo objednávat stavební práce. V těchto situacích vystupují jako zadavatelé veřejné zakázky. 

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Starosta naší obce v letech 2015 a 2016 sám vybral dodavatele a rozdělil veřejnou zakázku do dvou smluv, aby výsledná částka nepřesáhla 500.000 Kč. Tím o této zakázce nemuselo rozhodovat zastupitelstvo obce, nýbrž pouze sám starosta. Jedná se o trestný čin?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Obec se chystá stavět v sousedství přírodní rezervace a v území „ptačí oblasti“ Natura, mimo intravilán obce. Záměr je ve fázi projednávání smluv s developery – návrhy smluv existují, neboť je projednávalo zastupitelstvo.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

V místním periodiku byl zveřejněn článek, který se vás týká a ke kterému chtěli v tomtéž periodiku vyjádřit. Město ale vaši odpověď odmítlo zveřejnit. Má město povinnost odpověď zveřejnit?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Obec vydává před volbami publikaci, jejíž obsah je naplněn popisem úspěchů současného vedení obce za minulé volební období. Takto se snaží zajistit si větší šance na úspěch ve volbách. Je to v pořádku?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Vzor využijete, pokud chcete docílit provedení kontroly souladu činnosti obce s právními předpisy.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Postupy v hospodaření zástupců naší obce prošetřuje policie a státní zastupitelství v trestním řízení. Můžeme získat přístup k informacím obsaženým v trestním spisu a dozvědět se tak více o tom, jak obec hospodaří?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Listina
čl. 11 odst. 3

Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Na schůzích Výboru pro životní prostředí a zeleň jsou zhotovovány zápisy. Měly by být tyto zápisy (usnesení) zveřejněny (na úřední desce, či jinak?). Je možné, aby si občan vyžádal zápis k přečtení?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Výbor pro životní prostředí a zeleň schvaluje roční plán činnosti. Musí být tento plán zveřejněn na úřední desce nebo jinak - třeba v obecním tisku?

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Musí úředník, konkrétně vedoucí městského stavebního úřadu, reagovat na podnět zaslaný emailem ve lhůtě do 30 dnů?

Odpověď poradny

Obecnou právní úpravu v otázce podávání podnětů správním úřadům obsahuje z. č. 500/2004 Sb., správní řád (SŘ). To znamená, že relevantní ustanovení tohoto zákona se použijí vždy, pokud zvláštní právní úprava nestanoví něco jiného, např. požaduje další speciální náležitosti, které musí podnět obsahovat.

... číst celý článek

Autor: Frank Bold

Dne 25. května 2018 vešlo v účinnost tzv. GDPR[1] (General Data Protection Regulation - obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v současné době představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

... číst celý článek