Proč jsme podali stížnost

Na několika jednáních zastupitelstva se starosta Pavel Hubený odvolával na jednací řád. Chtěli jsme si tedy tento jednací řád přečíst. A protože žijeme již ve druhé dekádě 21. století a nechceme si brát dovolenou, abychom v úředních hodinách mohli laskavě nahlédnout do dokumentu, hledali jsme jednací řád na webových stránkách obce. Máme za to, že jednací řád je dokument "podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu"  tak, jak uvádí vyhl. č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet).

Jednací řád zastupitelstva jsme však nenašli. 

14. 11. 2018 jsme podali obecnímu úřadu stížnost a vyzvali ho k nápravě.

12. 12. 2018  jsme byli nuceni podat další stížnost, protože obecní úřad, přestože „Obec Hudlice proto byla zdejším odborem Ministerstva vnitra upozorněna na nutnost upravení struktury informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v termínu do 10. 12. 2018.", neprovedl nápravu.

2. 1. 2019 jsme se od ministerstva vnitra dověděli, že "obec byla zdejším odborem Ministerstva vnitra opětovně vyzvána, aby bod 14. 1 struktury uvedla do souladu s přílohou č. 1 vyhlášky, a to v termínu do 10. ledna 2019.".

7. 1. 2019 "Sděluji Vám, že Vámi uváděné nedostatky ... byly odstraněny. Po konzultaci s MV ČR zveřejňujeme nad rámec povinností Jednací řád zastupitelstva a rady obce." - po téměř dvou měsících jsme se dočkali zveřejnění jednacího řádu zastupitelstva.

8. 1. 2019 Ministerstvo vnitra píše "Závěrem sdělujeme, že obec Hudlice byla Ministerstvem vnitra na nutnost plně respektovat vyhlášku č. 442/2006 Sb., upozorněna samostatným přípisem.".

Snad ta nutnost respektování vyhlášky, ale i ostatní legislativy, obecnímu úřadu aspoň chvíli vydrží.

Stížnost na OÚ

Potvrzení přijetí MV ČR

Žádost o upřesnění odpovědi

Odpověď MV ČR na žádost

Nedodržení termínu nápravy

Sdělení MV ČR

Odpověď OÚ na stížnost