Proč jsme podali stížnost

Ve dnech 19. 9. 2019 a 2. 5. 2019 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce Hudlice odborem interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Byla vyhotovena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 2018, ve které je uvedeno, že byly porušeny předpisy:

"Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6 za rok 2017 až dne 1. 3. 2018 na veřejném zasedání zastupitelstva."

Ale i v roce 2018 se obecní úřad dopustil téhož provinění a to 18. 12. 2018. Stěžovali jsme si, že závěr kontroly „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ , která byla provedena po dalších devíti měsících, tak pouze odráží skutečnost, že kontrola chyby a nedostatky nezjistila, nikoliv však že k chybám a nedostatkům v přijímání rozpočtových opatření prokazatelně docházelo v roce 2018 i nadále a to, že „Obec přijala systémové opatření a rozpočtová opatření v roce 2018 již přijímá v souladu se zákonem.“ je v rozporu se skutečností.

Stížnost vyhodnotil KÚ SčK jako nedůvodnou "zejména s ohledem na výběrový způsob posuzování kontrolního vzorku a dostupných informací (včetně zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření)".

Zajímalo nás, na základě jakého zmocnění prováděl starosta rozpočtová opatření sám, a proto jsme požádali o poskytnutí informací (kopii dokumentu). Dověděli jsme se, že toto "zmocnění" získal na základě jednomyslného schválení 8 zastupiteli (usnesení zastupitelstva č.8-3/2014/ZO ze dne 18. 12. 2004). Zákon o obcích ani stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy č. 4/2011 o možnosti schvalování a provádění starostou nezmiňuje. Proto jsme se obrátili s dotazem na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR nám odpověděl, že "pokud v obci není volena rada obce (má-li zastupitelstvo méně než 15 členů), může zastupitelstvo obce svěřit provádění rozpočtových opatření starostovi obce, který vykonává většinu pravomocí jinak náležejících radě (§ 104 odst. 4 zákona o obcích)".

Usnesení (zmocnění) nebylo zrušeno, je platné doposud, což odporuje legislativě. Navrhneme na nejbližším jednání zastupitelstva zrušení tohoto usnesení.

Stížnost na kontrolu KÚ SčK

Odpověď KÚ SčK