Proč jsme podali žádost o informace

Důvodem pro podání žádostí o poskytnutí informací byl článek Slovo starosty zveřejněný ve zpravodaji Hudlice Dnes, 27. 9. 2019, číslo 4, kde Pavel Hubený píše:

"Bohužel zahájení vlastních stavebních prací se opožďuje v důsledku dalších požadavků dotčených orgánů. Obec průběžně zajišťuje vše pro co nejrychlejší realizaci tohoto záměru i přes nesouhlas některých zastupitelů, kteří rozesílají stížnosti, ale sami nenavrhli jiné řešení tohoto dlouhodobého problému.".

Jak dlouho ještě bude tento zpravodaj hlásnou troubou manipulace, lží, očerňování druhých a polarizace lidí v obci Pavlem Hubeným se zdatným sekundantem kryjící mu záda Rudolfem Hrkalem? Co dělá redakční rada proto, aby tvrzení byla podložena a doložitelná fakty? Co kdyby vyzvala autory článků o doložení tvrzení? Vždyť "dotčené" orgány vydaly závazná stanoviska nejpozději do dvanácti (12) dní od předložení žádosti! V případě stavebního povolení uplynulo od podání žádosti do jeho nabytí právní moci čtyřicet šest (46) dní, ale pro jeho vydání bylo nutné doložení i dalších dokumentů, které nebyly spolu s předložením žádosti doloženy.

Takže žádné "další požadavky dotčených orgánů", jak uvádí Pavel Hubený, ale splnění legislativních podmínek, které byly známy!

Od začátku upozorňujeme na to, a je to jeden z našich hlavních důvodů, proč jsme proti postupu vedení obce a koaličních zastupitelů, že projekt není řádně připraven, že vše se nedělá pět minut před dvanáctou, ale deset minut po dvanácté a tomu odpovídá nízká kvalita řešení a zbytečné náklady nejen na postavení budovy školy, ale hlavně na její budoucí provoz.

Rozložme sdělení Pavla Hubeného na části, aby informace k tomuto sdělení nebyly stejně jako ono sdělení Pavla Hubeného zavádějící, manipulující a lživé.

l

K OPOŽĎOVÁNÍ jsme se obecního úřadu zeptali "...které, jak je uvedeno, konkrétní dotčené orgány a kdy a jaké konkrétní požadavky měly od doby zveřejnění veřejné zakázky Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice ke dni doručení této žádosti o informace a kdy a jakým způsobem je obecní úřad v Hudlicích vyřídil.". Co zajímavého jsme se dověděli?

Hasičský záchranný sbor dostal žádost o vydání stanoviska na stavební akci od Jaroslava Koláčka ze společnosti TUSAN s.r.o. ve čtvrtek 3. 10. 2019 (!) a v pondělí 7. 10. 2019 tedy třetí pracovní den bylo stanovisko předáno žadateli! Co na adresu HZS Beroun Pavel Hubený uvedl v odpovědi na žádost o poskytnutí informace? "HZS dlouhodobě řešil únikové cesty z objektů, ...". Tři (3) pracovní dny jsou u Pavla Hubeného dlouhodobým řešením!

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (CHKO Křivoklátsko) byla oslovena emailem 19. 6. 2019 pouze s návrhem řešení (!), přibližně do měsíce (zjištěno telefonickým rozhovorem s p. Mutinským, pracovníkem CHKO) sdělila připomínky, které nemusely vůbec být, kdyby byl projekt řádně připraven. To, že se Hudlice nachází v CHKO, které má pro výstavbu určitá omezení, ví každý, kdo zde vlastní nemovitost. Nebo že by to Pavel Hubený a Rudolf Hrkal nevěděli? Až po dvou měsících 16. 8. 2019 zaslala SPEKTRA spol. s r.o. žádost respektující připomínky. 26. 8. 2020, tedy do deseti (10) dní vydalo CHKO souhlasné závazné stanovisko. A jak se o řízení vyjádřil Pavel Hubený? "... kdy původně uvažovanou rovnou střechu na přístavbě požádali změnit na valbovou." Ale CHKO o nic nežádalo! To projektová dokumentace nerespektovala dokument Preventivní hodnocení krajinného rázu území CHKO Křivoklátsko, který zpracoval Mgr. Lukáš Klouda už v listopadu 2014.

Krajská hygienická stanice v Berouně přijala žádost o schválení projektové dokumentace 4. 9. 2019, 13. 9. 2019 ji žadatel doplnil a 25. 9. 2019 vydala KHS Beroun kladné závazné stanovisko. Tedy dvanáct (12) kalendářních dní po doplnění žádosti (žádost se obvykle doplňuje tehdy, pokud žadatel neuvedl nebo nedoložil povinné údaje). "S Hygienou Beroun (a SÚ Králův Dvůr) byla řešena dostatečná kapacita školní kuchyně.", uvedl Pavel Hubený. Ale to, že kapacita kuchyně nebude dostatečná věděl dávno před tím, než požádal o dotaci! Proto několikrát na různých místech a různou formou zdůrazňoval, že je třeba rekonstruovat hospodu U růžového stromu, aby byla navýšena kapacita jídelny.

Stavební úřad Králův Dvůr obdržel žádost o vydání společného povolení stavby 11. 9. 2019. Stavební povolení bylo vydáno dne 25. 10. 2019 a nabylo právní moci dne 26. 10. 2019. Od podání žádosti do jeho nabytí právní moci 46 dní, ale pro jeho vydání bylo nutné doložení i dalších dokumentů, které nebyly spolu s předložením žádosti doloženy.

MÚ Beroun, odbor Územního plánování a regionálního rozvoje - až po telefonickém rozhovoru 10. 3. 2020 s ředitelem kontaktního pracoviště Úřadu práce Beroun Ing. Zdeňkem Bělohlávkem došlo k vysvětlení, že v odpovědi starostou uvedené "ÚP Beroun" není Úřadem práce Beroun, ale (zřejmě) odbor územního plánování a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun. Za nedorozumění se panu řediteli i touto cestou omlouváme.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje "... obdržel žádost o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru dne 16.8.2019 k výše uvedenému záměru dne 16.8.2019 od společnosti Spektra ..." Dále uvádí, že "V rámci posuzování souladu s územním plánem Hudlice byly nutné zásahy do projektové dokumentace ..." (tj. Spektrou předložená dokumentace nebyla v souladu s územním plánem!). "Upravenou projektovou dokumentaci jsme od společnosti Spektra, spol. s.r.o. obdrželi dne 9.9.2019 a dne 17.09.2019 bylo datovou schránkou společnosti Spectra, spol. s r.o. odesláno přípustné závazné stanovisko orgánu územního plánování." Odbor územního plánování a regionálního rozvoje vydal závazné stanovisko do osmi (8) kalendářních dnů od předložení správně zpracované projektové dokumentace. 

l

K podílu na JEDNÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY uvedl Pavel Hubený 27. 9. 2019 ve zpravodaji "Obec průběžně zajišťuje vše pro co nejrychlejší realizaci tohoto záměru ...", aby v odpovědi na žádost o poskytnutí informací uvedl 21. 2. 2020 "Z toho vyplývá, že obec Hudlice nevedla s dotčenými orgány jakoukoliv korespondenci ...". Tak o co tady jde tentokrát? O změnu názoru, chvástání se, připisování si práce a zásluh někoho jiného nebo o co? Nebo se s "dotčenými" orgány ve věci stanovisek a rozhodnutí nekomunikuje korespondenčně?

l

Ke tvrzení Pavla Hubeného "...i přes nesouhlas některých zastupitelů, kteří ROZESÍLAJÍ STÍŽNOSTI..." můžeme říct jen tolik, že stejně jako v mnoha jeho dalších tvrzeních o našich činech nebo skutcích jde jen o další ničím nepodloženou lež. Protože máme pochybnosti o veřejné zakázce "Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice" podali jsme PODNĚT na ÚOHS a další instituce. Odpovědi a další postup zjistíte z přiložených dokumentů v Rozšíření základní školy. My, na rozdíl od Pavla Hubeného, nic netajíme a informace poskytujeme v plném rozsahu.

l

"... ale sami NENAVRHLI JINÉ ŘEŠENÍ tohoto dlouhodobého problému." Zase další manipulace z přebohatého arsenálu Pavla Hubeného. On nechtěl slyšet naše návrhy a dělal vše pro to, a to i za cenu, že porušil slib, který dal na jednom ze dvou (více jich nebylo) pracovních jednání zastupitelů, aby prosadil svoje řešení se Spektrou. Když přišel na zastupitelstvu s jednáním o schválení podání žádosti o dotace, ptali jsme se, jestli je projekt zcela připraven, a ne jen projekt stavby, ale jak bude provoz školy zajištěn personálně a provozně (vybavení, údržba, ...) včetně financí. To znamená zda bude dostatek žáků pro II. stupeň, kolik bude zapotřebí učitelů a jak je v situaci, kdy nejsou učitelé ve velkých městech, zajistí pro Základní školu v Hudlicích, kolik bude stát vybavení II. stupně, zda na to obce má a v neposlední řadě kolik bude stát vlastní provoz a z čeho bude placen. Nikdy nebyla žádná diskuze k problematice vzdělávání hudlických žáků na II. stupni. Dostalo se nám odpovědi, jako obvykle, že teď to není nutné, že přeci nebude dělat projekt do šuplíku a že teď je třeba jenom splnit základní podmínky pro podání žádosti. Takhle si představuje Pavel Hubený, jak sám uvedl, řešení dlouhodobého problému.

Řešení Pavla Hubeného na rozšíření základní školy považujeme za nevhodné také proto, že součástí školy nebude jídelna a tělocvična, o dalších odborných učebnách a kabinetech ani nehovoře. Děti tak budou nuceny chodit mimo školní budovu na výuku tělesné výchovy do dnešní době nevyhovující budovy TJ Sokol (tělocvična je malá, nevhodná pro kolektivní sporty, její velikost odpovídá době a účelu jejího vybudování před sto lety), na obědy pak do jídelny u mateřské školy nebo, tak jak to Pavel Hubený plánuje, do hospody U růžového stromu. V obou případech je pohybem dětí po vozovce (do sokolovny nevede od školy ani souvislý chodník, k hospodě U růžového stromu také ne) ohrožována jejich bezpečnost, v případě tělesné výchovy je pak na úkor cesty krácena výuka.

Malé vrácení se v textu - ten porušený slib byl, že před tím, než bude vyhlášena veřejná zakázka, budeme mít možnost se seznámit s její dokumentací, což se nestalo (ani se nezačervenal, když jsme mu ten slib na jednom jednání zastupitelstva připomněli; neozval se ale ani nikdo z "koaličních" zastupitelů).

Podrobnější informace a souvislosti naleznete v Rozšíření kapacity základní školy.