Proč žádáme o svolání zastupitelstva

Žádali jsme o svolání zasedání zastupitelstva, na kterém jsme chtěli zařazení bodů jednání:

- pověření kontrolního výboru kontrolou dodržování zák. č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, obecním úřadem a

- pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení zastupitelstva obce č. 5-2/2019/ZO ze dne 9. 5. 2019.

Proč a s jakým výsledkem? Dle našeho názoru, který má oporu v zákoně o obcích, má kontrolní výbor provádět kontroly. Kontrola slouží k tomu, aby bylo ověřeno, že kontrolovaný provádí činnosti tak, jak je předepsáno zákony, vyhláškami, nařízeními apod. Výsledkem kontroly může být zjištění, že ne vše bylo činěno třeba řádně nebo v souladu s legislativou. Tedy zjištění pro kontrolovaného nepříliš radostné.

Žádný z bodů, které jsme chtěli zařadit na jednání zastupitelstva, nebyl zastupiteli okolo Pavla Hubeného podpořen a nebyl tedy ani projednáván zastupitelstvem.

Proč? První bod se týká poskytování, respektive neposkytování informací a zveřejňování odpovědí, druhý pak podivné dohody s dodavatelem kanalizace HABAU CZ s.r.o. ohledně nefunkčních snímačů v jímkách, kdy, citujeme z odborného vyjádření znalce ze dne 28. 11. 2017, "Vystrojení a snímání hladin není provedeno v souladu s prováděcí dokumentací. Uvedené má devastující účinky na provoz cca 350 ks jímek. K vyšší četnosti poruch na sondách (jejich úplnému zalepení a znefunkčnění) přispívá i časové řízení spínání čerpadel v jímkách, které je nadřazeno sepnutí pomocí dolní elektrosondy.".

No samozřejmě, vždyť v případě výborů a komisí obce Hudlice jsou možné jenom zprávy, které potvrzují správnost a neomylnost konání Pavla Hubeného.

Žádost o svolání zastupitelstva z 1.7.2019